Historie sběratelství antických památek v českých zemích

V letech 2005 a 2006 byl ve spolupráci našeho ústavu a Oddělení klasické archeologie Národního muzea v Praze řešen grant GA ČR č. 408/05/2635 s názvem Historie sběratelství antických památek v českých zemích. Jeho hlavním výstupem je kniha věnovaná tomuto tématu.

Zde uvádíme část předmluvy k této publikaci:

Antickým památkám, které jsou uchovávány ve sbírkách českých zemí, byla již v odborné i popularizační literatuře věnována opakovaně pozornost. V této souvislosti se některé práce zabývaly také historií sběratelství antiky v našem prostředí, jiné se jí dotkly jen letmo, avšak soustavný přehled od spíše náhodného sbírání antických starožitností na upomínku a pro osobní potěchu až po systematicky uspořádané sbírky veřejné dosud zpracován nebyl. Předpokládaná práce je takovým pokusem Již při přípravě si byli autoři dobře vědomi, že nebude možné doplnit všechny lakuny, které se v běhu dějin nahromadily. Střídání majitelů, míst i naprostý nedostatek archívních dokladů a samozřejmě také proměny vztahu k antice obecně jsou hlavními překážkami při sledování geneze jednotlivých sbírek a jejich vztahu k prostředí. Nedostatek archivních pramenů do první poloviny devatenáctého století můžeme označit takřka za „mlčení“ a pokud tyto prameny existují, byť někdy jen fragmentárně, pak už opět nemáme to štěstí, abychom se v současnosti mohli ze zmiňovaných uměleckých památek těšit na našem území, v našich sbírkách. Jiné uváděné příklady jsou nenávratně ztraceny. Hlavním úkolem předkládané práce však nebylo pátrat po ztracených památkách a souborech, ale vytvořit přehled o charakteru a významu sběratelství památek z antického starověku v našich zemích. Na poslední slova je nutné položit obzvlášť důraz, neboť tento sběratelský zájem nebyl u nás nikdy motivován národně, nanejvýš byl v konotacích zemského vlastenectví. Větší sbírky vyrůstaly jako důsledek celoevropského zájmu o tuto kapitolu kulturní historie.

Je třeba zdůraznit, že následující přehled není uzavřeným celkem, ale lze očekávat, že bude výzvou pro některé z čtenářů a badatelů, aby doplnili ony výše zmíněné lakuny, upřesnili některé údaje anebo přinesli nové poznatky zásadní povahy.

Práce mohla vzniknout díky státní podpoře v rámci programového projektu Ministerstva kultura ČR na období 2001-2003 (č. RK01PO30MG002) a projektu Grantové agentury ČR na období 2005-2006 (č. 408/05/2635).

Marie Dufková a Iva Ondřejová – Editorky

Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Ukončené > Historie sběratelství antických památek v českých zemích