Jakub Havlík

Settlement strategies of Hellenistic and Kushan Bactria

Jakub Havlík úspěšně zakončil bakalářské (2015) a magisterské (2018) studium na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. Již od začátku studia se věnuje problematice osídlení helénistického východu a jeho proměn v návaznosti na řeckou nadvládu: Bakalářskou práci obhájil na téma „Proměny městského osídlení na území Syropalestiny v období helénismu“, za diplomovou práci „Vývoj osídleni Baktrie v období helénismu“ byl oceněn cenou Jana Palacha. Jeho projekt „Kurganová pohřebiště severní Baktrie: příspěvek k poznání kočovných společenstev Střední Asie“ (2017–2018) byl finančně podpořen v rámci grantové soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu Filozofické fakulty UK. Během magisterského studia absolvoval semestrální studijní pobyt na Ludwig-Maximilians-Universität München. Od roku 2015 se účastní aktivit České archeologické expedice v Uzbekistánu. Během svého studia se dále zúčastnil výzkumů v České republice, Bulharsku a Itálii. Ve své dizertační práci pod vedením doc. Ladislava Stanča se zaměřuje na dynamiku osídlení v Baktrii helénistického a kušánského období, a jeho transformace v kontextu nadregionálních státních celků. Jedním z řešených témat je dále problematika města ve starověké Střední Asii.

Jakub Havlík finished his bachelor (2015) and master (2018) studies at the Institute of Classical Archaeology (Faculty of Arts, Charles University). Since the beginning of his studies he has been focused on the settlement of Hellenistic East and its transformations after the graeco-macedonian conquest. In 2019 he was awarded Jan Palach Award for his master thesis “Settlement development of Hellenistic Bactria”. His project “Kurgan Burial Grounds of Northern Bactria: A Contribution to Knowledge of Nomadic Peoples in Central Asia” (2017–2018) in southern Uzbekistan was financially supported by Faculty of Arts. During his master studies he attended the educational exchange program at the Ludwig-Maximilians-Universität München, and participated on archaeological researches in Czech Republic, Bulgaria and Italy. Since 2015 he has collaborated on activities of Czech-Uzbekistani Archaeological Expedition in Uzbekistan. Within the scope of his doctoral thesis under the supervision of doc. Ladislav Stančo, Jakub Havlík examines settlement dynamics of Bactria in the Hellenistic and Kushan periods, and its transformations in the context of the dominating supra-regional states. At the same time, one of the subsidiary research questions is the issue of the city in ancient Central Asia.

https://cuni.academia.edu/JakubHavlík

https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Havlik4

 

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Jakub Havlík