Studium v zahraničí

Studijní pobyty v zahraničí

 

Součástí každého studia na vysoké škole by mělo být poznání nejen českého univerzitního prostředí, ale i zahraničních univerzit a dalších vědeckých institucí. Studijním či badatelským pobytem v zahraničí získáte spoustu nových možností, rozšíříte si studijní záběr, navštívíte zajímavé archeologické výzkumy a lokality, strávíte čas ve špičkově vybavených laboratořích a knihovnách, vylepšíte si jazykové schopnosti a v neposlední řadě navážete nová přátelství.

Filozofická fakulta University Karlovy poskytuje studentům rozsáhlé možnosti studia v zahraničí, ať dlouhodobých semestrálních pobytů v rámci Erasmus+ programu, Fondu mobility či meziuniverzitní výměny, tak krátkodobých stáží jak na zahraničních Univerzitách, tak archeologických Institutech či v muzeích (viz stáže Erasmus+ programu, či programu POINT).

Více obecných informací o jednotlivých programech i podklady k výjezdu naleznete na stránkách Filozofické fakulty UK.

Další možností výjezdu je Dům zahraniční spolupráce a tzv. Akademická informační agentura (AIA), kde lze opakovaně získat stipendium na měsíční jazykové kurzy, ale i na několikaměsíční pobyty či stáže v zahraničí. Pamatujte i na to, že vám naše Zahraniční oddělení zaplatí náklady na cestu – je ale zapotřebí kontaktovat je před odjezdem a domluvit se dopředu.

Současně doporučujeme studentům pravidelně kontrolovat tzv. Jiná stipendia na stránkách FF UK, kde jsou pravidelně aktualizované nabídky zahraničních pobytů poskytované neziskovými nevládními organizacemi, vzdělávacími nadacemi, institucemi navázanými na velvyslanectví dané země nebo komerčními soukromými agenturami.

Program ERASMUS+

ERASMUS+ je dlouhodobě nejoblíbenější program vhodný k zahraničním výjezdům, jak k semestrálním pobytům, tak ke stážím. Z tohoto důvodu byly FF UK vytvořeny webové stránky dedikované pouze tomuto programu. Více informací současně naleznete i zde.

Přehledové informace k programu ERASMUS+

  • Výběrové řízení se koná každý rok na jaře (únor-březen) a na podzim (září). Přesný termín je vypisován individuálně každou katedrou/ústavem. Z ÚKARu chodí vždy oběžník na ARIADNE mailing list, pokud chcete vyjet přes smlouvu jiné katedry/ústavu musíte se přihlásit na výběrové řízení u jejich koordinátora (ideálně mu napsat, aby o vás věděl a aby vám poskytl veškeré informace o výběrovým řízení, které se může lišit od našeho).
  • Semestrálním pobyty plánujte půl roku dopředu, např. pokud se přihlásíte na výběrové řízení v září (tj. začátek ZS) akademického roku 2020/2021, reálně odjet můžete nejdříve na LS 2020/21.
  • Stáže mohou trvat od 2 do 12 měsíců a vyjet můžete kdykoliv během roku – veškerá domluva s hostující organizací je na vás a záleží tedy jenom na tom, kdy dáte potřebné dokumenty k výjezdu dohromady.
  • Výjezdy na semestrální pobyty a stáže se sčítají. Během každého studia (tedy jak Bc, tak Mgr i PhD) můžete pobýt v zahraničí max. 12 měsíců. Tedy např. jeden semestr na univerzitě v jedné zemi a dalších 5 měsíců na stáži v zemi jiné; nebo můžete absolvovat 3 stáže po 4 měsících na 3 různých pracovištích (ale můžete se i vracet na jedno).
  • Pokud vydržíte nejméně 2 měsíce na archeologickém výzkumu v zahraničí, a pokud s tím bude hostující organizace souhlasit (jejich kooperace je nutná), může i tento pobyt být řešen formou ERASMUS+ stáže.

Základní informace k organizaci studia na ÚKAR při výjezdu do zahraničí na stáž (ERASMUS+ i jiné)

  • Pro dobíhající akreditaci z roku 2015/2016: V případě odjezdu na stáž v rámci bakalářského či magisterského programu vám bude připsáno 5 volných kreditů ECTS, které vám přispějí ke sběru volitelných kreditů. Pokud stáž využijete k výzkumu, bude vám uznána praxe dle studijního plánu.
  • Pro akreditaci z roku 2021/2022: Minimálně dvouměsíční zahraniční stáž si lze zapsat v bakalářském i magisterském programu jako PVP za 5 ECTS kreditů.
  • Doktorandi, kteří začali studium v roce 2019/2020 mají povinnou tříměsíční zahraniční stáž (AXKAOAK11). Doporučujeme tedy využít jednu z nabídnutých možností a po domluvě se školitelem vybrat vhodnou instituci či zahraničního školitele. V tomto případě nelze jako stáž počítat účast na archeologickém výzkumu!

Stipendia

Obecně je dobré nastudovat si možnosti stipendií. V rámci zahraničních cest a výzkumů lze konkrétně využít Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných (čl. 5) a Stipendium na podporu studia v zahraničí (č. 6), vizte Pravidla pro přiznávání stipendií na FFUK.

Ze stipendia lze například zcela pokrýt (100%) náklady na studium v zahraniční knihovně v případě, že z pobytu vzejde článek; nebo výjezd na konferenci s aktivním příspěvkem. V případě výzkumu v zahraničí můžete žádat poloviční (50%) krytí nákladů s cestou a s pobytem spojených.

Stipendium žádáte zpětně, do 1 měsíce od konané akce. Pozor na limity, bakaláři v prvním ročníku a přesluhující studenti po 2 letech možnost žádat o stipendium ještě/již nemají. Limity se mohou vztahovat i na délku pobytu (hranicí bývaly 3 týdny), doporučujeme před cestou ověřit. Žádat můžete opakovaně během roku.

 

Pokud máte jakékoliv dotazy k výjezdům a stipendiím, obraťte se na ústavní koordinátorku programu ERASMUS+ a mezifakultní mobility Petru Tušlovou.

Úvod > Studium > Studium v zahraničí