Iva Ondřejová

Doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.

(16.4. 1945 – 12.12. 2016)

Vzdělání

1964 – 1969: studium na Filozofické fakultě UK

1972: získání titulu PhDr.

1989: udělení hodnosti CSc.

1994: habilitace, jmenování docentkou pro obor klasická archeologie

Zaměstnání

1969 – 1970: dočasný zástup na Katedře věd o antickém starověku FF UK

1970 – 1974: asistentka pro obor klasická archeologie, tamtéž

1974 – 1993: odborná asistentka pro obor klasická archeologie, tamtéž

1994 – 2016  docentka Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Praze

Pedagogická činnost

Přednášky a semináře z antické architektury, z archeologie a umění archaického a klasického Řecka, z archeologie a umění císařského Říma, speciální přednášky o antickém šperku a řezaných kamenech, speciální a diplomové semináře, vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací. Přednášky v kurzech starověkého umění pro dějiny umění a klasickou filologii. Členka oborové rady a komise pro rigorózní řízení pro obor klasická archeologie.

Vědecko – výzkumná činnost

Hlavní oblastí je antický šperk (katalogy šperků v českých sbírkách, šperky severního Řecka a Černomoří), vztahy antického šperkařství ke šperkařství střední Evropy (doba halštatská, laténská a římská) a antické řezané kameny (publikace materiálu z NM v Praze)  a jejich sekundární užívání v mladších památkách  (Velká Morava, středověké památky – expertízy pro antické gemy z tzv. Trevírského plenáře a relikviáře sv. Maura). Spoluautorka publikací československé (později české) řady Corpus vasorum antiquorum a publikací výzkumů v Kýmé a na ostrově Samothráké. Spoluúčast při přípravě katalogů, zejména pro výstavy v Galerii antického umění v Hostinném a v Muzeu antického sochařství a architektury v Litomyšli (katalogy stálých expozic odlitků antických soch a sezónních výstav antických originálů).

Spoluautorka skript Úvod do studia klasické archeologie, skript Řecké umění a Římské umění (spolu s prof.Bouzkem a P. Titzem).

Vedení projektu GAČR (404/95/0224) zaměřeného na problematiku vztahů Středomoří a střední Evropy v době laténské a grantu UK (103/97) věnovaného římským zbraním a šperku z území Čech a Moravy, spoluřešitelka projektu MK (hlavní řešitel v NM Praha) k dějinám sběratelství antických památek v našich zemích, od 2005 publikační grant GAČR č.408/05/2635 (spoluřešitelka dr. M. Dufková z Národního muzea). Odborné vedení grantů FRVŠ a GAUK  pro studenty a doktorandy.

Bibliografie

Monografie

Ondřejová, I., Les bijoux antiques du Pont Euxin Septentrional, Praha 1975, 83 s.

 

Kolektivní monografie – spoluautor

Bouzek, J., Dufková, M., Grace, V., Haken, R., Heres, H., Hošek, R., Jansová, L., Marsa, J., Ondřejová, I., Schäfer, J., Verner, M., Anatolian Collection of  Charles University, Kyme I, Praha 1974, 85 – 87;

Bažant, J., Bouzek, J., Dufková, M., Ondřejová, I., Corpus Vasorum Antiquorum, Tchécoslovaquie 1, Prague, Université Charles 1, Prague 1978, 59 – 62

Bouzek, J., Kostomitsopoulos, Ph., Ondřejová, I., The Results of the Czechoslovak Expedition, Kyme II, Praha 1980, 89 – 98, 110-112,125-126

Bouzek, J., Ondřejová, I., Samothrace  1923, 1927, 1978, Praha 1985, 161 s.

Bouzek, J., Ondřejová, I., Periklovo Řecko, MF Praha 1989, 265 s.

Bažant, J., Bouzek, J., Dufková, M., Frel, J., Haken, R., Ondřejová, I., Corpus Vasorum Antiquorum, République Tcheque, Prague, Université Charles 2, Prague 1997, 9 – 15, 35 – 55, 63 – 77

Bouzek, J., Musil, J., Ondřejová, I., Úvod do klasické archeologie, skripta FFUK, Praha 1997, 100 s.

Bouzek, J., Dufková, M., Hošek, R., Ondřejová, I., Segert, S., Corpus Signorum Imperii Romani, Czech Republic, vol.1, Prague 1999, 22

Bouzek, J., Ondřejová, I., Řecké umění, učební text, suppl. Hercynia VIII, 2004.

Dufková, M., Ondřejová, I., Bouzek, J., Svobodová, H., Sběratelství antiky v českých zemích I, ( ed. Dufková, M., Ondřejová, I.) CD, NM Praha 2004.

Historie sběratelství antických památek v českých zemích (Dufková, M., Ondřejová, I., eds.), Editio monographica Musei Nationalis Pragae 2, 183 s., Praha 2006. ISBN 80-7036-216-2.

Bouzek, J., Ondřejová, I., Musil, J., Úvod do klasické archeologie, učební texty UK v Praze, 3. vydání, 111 s., Praha 2006. ISBN 80-246-1103-1.

Gem imprints on loom-weight: the running dog in: Pistiros III (J.Bouzek, L.Domaradzka, Z.H.Archibald, eds.), Prague 2007, 243-246.

Bouzek, J. Ondřejová, I., Titz, P., Římské umění, 102 s. Praha 2015. ISBN 978-80-7308-553-7.

 

Články 2007 – 2013

Ondřejová, I., Magical gem in the collection of National Museum in Prague, Studia Hercynia XII, 2008, 90-93, ISBN 978-80-7308-253-6.

Bouzek, J., Ondřejová, I., Götter und Göttinnen: Welche sind Unterschiede nach Geschlecht in den Opferungen, besonders in Mitteleuropa?, Proceedings of the International Symposium Cult and Sanctuary through the Ages, Častá-Papiernička 16-19 November 2007, ANODOS 6-7, 2006-2007, Trnava 2008, s.93-102, ISBN 978-80-8082-228-6.

Bouzek, J., Ondřejová, I., Roman Gems from the Klong Thong district of the Krabi provincie in Thailand, Graecolatina Pragensia XXII, 2007, 147-154, ISSN 0567-8269.

Ondřejová, I., Antike Reminiszenzen im Werk von Josef Drahoňovský, Akten des Kolloquiums „ Zeit-Brücken: Art Déco, Kubismus, Neoklassizismus und Antike“, Prag 2008, Studia Hercynia XIII (2009), 100-103, ISBN 978-80-7308-269-7.

Bouzek, J., Musil, J., Ondřejová, I., Two Roman antiquities in the collection of Charles University, Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma, supplemento 2008, Praga 2009, 37 – 40, ISBN 978-80-87271-14-8, ISSN 1214-9438.

Ondřejová, I., Bouzek, J., Classical gems in Czech medieval hoards, Studia Hercynia 14, 2010, 3-15. ISSN 1212-5685, ISBN 978-80-7308-319-9.

Ondřejová, I., Bouzek, J., Classical gems on the reliquary of St. Mauritius, Studia Hercynia 14, 2010, 16-32. ISSN 1212-5685, ISBN 978-80-7308-319-9.

Bouzek, J., Ondřejová, I., Other Roman imports from the Klong Thong distrikt of the Krabi province in Thailand, Graecolatina Pragensia XXIII, 2010, 7-14, ISSN 0567-8269.

Ondřejová, I., The role of jewellery in ancient societies. The Black Sea, Greece, Anatolia and Europe in the first millenium BC (G.R.Tsetskhladze ed.), Supplements to the Journal ancient West and East, Leuven-Paris-Walpole,Ma 2011, 369 – 386, ISBN 978-90-429-2324-9.

Bouzek, J., Ondřejová, I., Fragment of an Early Christian Sarcophagus, Graecolatina Pragensia XXIV, 2012, 77 – 80, ISSN 0567-8269, ISBN 978-80-246-2134-0.

Ondřejová, I., Three Roman gems from Viminacium ( Kostolac-Požarevac )in the museum of Bohuslav Horák at Rokycany (West Bohemia), Eirene XLIX, 2013, 190-196.

Úvod > O ústavu > Historie ústavu > Iva Ondřejová