Kristina Zannikos

Kristina Zannikos vystudovala bakalářský a magisterský obor Klasická archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letech 2009–2016. V současné době pokračuje v témže oboru v doktorském studiu. Během svého studia se zaměřila na archeologii egejské oblasti v době bronzové s užší specializací na hmotnou kulturu (především keramické nálezy). Ve své bakalářské práci se zabývala analýzou vzorů kamarské keramiky pod vedením prof. PhDr. Jana Bouzka, DrSc. Pod vedením doc. PhDr. Petra Pavúka, Ph.D. se ve své diplomové práci zabývala keramikou ze střední a pozdní doby bronzové z lokality Emporio na ostrově Chios a v současné době pracuje pod vedením téhož školitele na dizertační práci týkající se keramiky střední a pozdní doby bronzové a východní egejské oblasti obecně s názvem Lesbos a východoegejská oblast ve 2. tisíciletí př. n. l. Kristina Zannikos se rovněž ve dvou sezónách (2015 a 2016) zúčastnila mezinárodního archeologického výzkumu lokality Kaymakçi v Turecku pod záštitou Boston University.

Academia page

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Kristina Zannikos