Přijímací řízení

Prezenční bakalářské studium (Bc.)

Vizitka Bc. studijního programu

Forma a typ studia: prezenční bakalářské

Předpokládaný počet přijímaných: 15

Kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují

Přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

 

Přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

Popis přijímací zkoušky: písemná zkouška (doba trvání: 60 minut)

  • orientace v geografii Středomoří – testové otázky (max. 10 bodů)
  • dějiny starověku – testové otázky (max. 20 bodů)
  • archeologie a kultura starověku – základní orientace v odborné terminologii, obecný přehled o antické materiální kultuře (max. 20 bodů)
  • schopnost identifikace a stylového zařazení antických uměleckých děl – testové otázky (max. 20 bodů)
  • jazykové předpoklady – porozumění odbornému textu ve dvou vybraných jazycích formou kontrolních písemných testových otázek. Volitelné jazyky: angličtina, němčina, ruština, francouzština nebo italština (max. 30 bodů)

(celkem 100 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: žádné

Přípravný kurz: nekoná se

Obecné informace k přijímacímu řízení naleznete na stránkách přijímacího řízení FFUK.

Navazující magisterské studium (NMgr.)

Vizitka NMgr. studijního programu

Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské

Předpokládaný počet přijímaných: 12

Kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

Přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

Přijímací zkouška: jednokolová, ústní

Popis přijímací zkoušky: ústní zkouška

  • rozprava o tématu, struktuře a metodice bakalářské práce. Bakalářská práce se může týkat i příbuzného vědního oboru, téma není tak důležité jako její forma a způsob, jakým student přistupoval k jejímu vypracování, ke sběru dat, jak zapojil kritické myšlení do zapracování dostupných zdrojů, vyhodnocení dat atd. Uchazeč současně představí svoji motivaci k magisterskému studiu a nastíní, jakému tématu a jakým způsobem by se rád do budoucna věnoval (max. 50 bodů)
  • diskuse nad odbornou literaturou dle předloženého seznamu a zodpovězení přehledových archeologicko-historických otázek týkajících se širšího základu závěrečné práce (max. 50 bodů)

(celkem 100 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Seznam odborné literatury použité při přípravě bakalářské práce (dle citační normy Ústavu pro klasickou archeologii, předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky). Uchazeč by měl prokázat odborné znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia, a to včetně znalosti oborové literatury, jak domácí, tak zahraniční.

Obecné informace k přijímacímu řízení naleznete na stránkách přijímacího řízení FFUK.

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení