Anna Peterková

Anna Peterková absolvovala bakalářské studium oborů Klasická archeologie a Dějiny antických civilizací, a magisterské studium v oboru Klasická archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v letech 2015-2022. V magisterském studiu se zaměřila na východoegejskou oblast a oblast západní Anatolie, konkrétně na rozbor dochované architektury a prvků urbanismu ze střední a pozdní doby bronzové, a to pod vedením doc. PhDr. Petra Pavúka, Ph.D. Od roku 2022 je studentkou doktorského studia. Plánovaná disertační práce, navazující na práci diplomovou, s názvem Demographic and production aspects of Bronze Age settlements in the East Aegean Islands and Western Anatolia based on preserved architecture, by měla přinést ucelený přehled o vývoji architektury sídlišť zmíněné oblasti od rané po pozdní dobu bronzovou, pokusit se rekonstruovat celkovou velikost sídlišť a v kombinaci s topografickými podmínkami i produkční možnosti jednotlivých lokalit.

Od roku 2018 je členem projektu SELAP (Serraglio, Eleona, and Langada Archaeological Project) na ostrově Kos a také se v letech 2021 a 2022 účastnila mezinárodního archeologického výzkumu lokality Kaymakçi v Turecku.

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Anna Peterková