Ladislav Damašek

Před Čingischánem: Horské oblasti jižního Uzbekistánu ve vrcholném středověku. Případová studie – zhodnocení sídlišť horských a podhorských oblastí Kugitangu a Bajsúntau ve vrcholném středověku

Ladislav Damašek vystudoval bakalářský a magisterský obor Archeologie pravěku
a středověku na FF UK v letech 2012-2019. V roce 2019 nastoupil na doktorské studium na
obor Klasická archeologie FF UK. Ve své diplomové práci se zabýval zpracováním
středověkého materiálu z extenzivních prospekcí České archeologické expedice
v Uzbekistánu. Na diplomovou práci navázal svým doktorským projektem „Před
Čingischánem: Horské oblasti jižního Uzbekistánu ve vrcholném středověku.“, který se
zabývá keramikou vrcholného středověku v oblasti podhůří Kugitangu. Hlavní cílem projektu
je sestavit chronologii a typologii keramiky dané oblasti opřené o absolutní data.

Od roku 2016 se účastní České archeologické expedice v Uzbekistánu pod vedením PhDr.
Ladislava Stanča, PhD, v jejímž rámci vede od roku 2019 vlastní skupinu zaměřenou na
výzkum středověkých sídlišť. V letech 2019 a 2021 zkoumal lokalitu Lungi-tepa, v sezóně
2019 za spolupráce týmu antropologů z Nového Zélandu. V roce 2022 získal projektu GAUK
(č. 106222) na výzkum lokalit v jižním Uzbekistánu. První lokalitou zkoumanou v rámci
tohoto projektu bylo sídliště Kalai-Hissor v roce 2022.

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Ladislav Damašek