Matěj Kmošek

Matěj Kmošek se zabývá různými oblastmi archeometalurgie především slitin mědi od analýz kovových artefaktů, přes experimentální archeologii, analytickou konzervaci kovů až po výzkum hornických aktivit. Zaměřuje se na průřezový výzkum technologických a sociálních aspektů vývoje metalurgie zejména v rámci protohistorické Evropy. S tím je úzce propojena jeho disertační práce s názvem Interakce evropské neželezné metalurgie doby laténské pod vedením Mgr. Jana Kysely, Ph.D. Matěj je taktéž členem České archeologické expedice v Uzbekistánu a Lovas Archaeological Project. Aktuálně je zaměstnán jako analytický konzervátor na Archeologickém ústavu AV ČR, Brno specializující se zvláště na předměty z neželezných kovů.

Matěj Kmošek is a researcher specialized in metal artefacts analysis, experimental archaeology, analytical conservation of metals, research of mining activities and other domains linked with archaeometallurgy mainly of copper alloys. He is engaged in transversal research of technological and social aspects of metallurgy development in protohistory of Europe in particular. That relates to his PhD thesis entitled Interactions of European non-ferrous La Tène metallurgy under the supervision of Mgr. Jan Kysela, Ph.D. He is also a research member of Czech-Uzbek archaeological expedition to southern Uzbekistan and Lovas Archaeological Project. He is currently employed as an analytical conservator of metals at the Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Brno specialised especially in non-ferrous artefacts.

Academia page

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Matěj Kmošek