Grants

2015-20252000-2014
Jméno Přijmení Typ grantu Číslo Název projektu Od Do
Helena Tůmová GA ČR 23-06403S Provenience mramoru v severní Itálii a na Istrii jako svědectví kontaktů mezi Východem a Západem v pozdní antice 2023 2025
Ümit Güder PRIMUS PRIMUS/14/HUM22 The Traces of Copper-Zinc Alloys in Urartu: Unknown History of Early Zinc in Anatolia 2022 2025
Jan Kocna GA UK 238122 Analýza obchodních sítí Rudého moře mezi 3. stol. př. Kr. a 1. stol. po Kr.: Evaluace importu a exportu antických rudomořských přístavů 2022 2024
Ladislav Damašek GA UK 106222 Od Arabů k Čingischánovi – chronologie a typologie vrcholně středověké keramiky horských a podhorských regionů Surchandarinské oblasti (jižní Uzbekistán) 2022 2024
Jana Mokrišová DM McDonald Grants and Awards fund (Cambridge) The Rise of Iron in Early Iron Age Caria: Analysis of Knives from Asarlık (Turkey) 2022 2023
Jakub Havlík GA UK 412120 Proměny kulturní krajiny středního povodí Surchandarji (jižní Uzbekistán): Příspěvek k poznání sídelních vzorců antické Baktrie 2020 2022
Jakub Havlík VG-FF-SVV FF/VG/2017/102 Kurganová pohřebiště severní Baktrie: příspěvek k poznání kočovných společenstev Střední Asie 2017 2018
Anna Augustinová GA UK 815616 Dynamika historického osídlení stepního pásma v podhůří Kugitangu (jižní Uzbekistán) 2016 2017
Anna Augustinová VG-FF FF/VG/2016/67 Skalní rytiny v Surchandarijské oblasti (jižní Uzbekistán) 2016 2017
Josef Souček GA UK 856218 Vizualizace antické architektury: zobrazení architektonických exteriérů na římských freskách z Neapolského zálivu 2018 2019
Jana Staničová GA UK 899518 Textilná výroba strednej Európy v staršom praveku a jej porovnanie s egejskou oblasťou 2018 2021
Juraj Sarkisjan GA UK 270515 Východní kulty v Hornodunajských římských provinciích 2015 2018
Martina Kramerová GA UK 82415 Charakteristika a typologie numidských pohřebních staveb a jejich odraz v architektuře a výzdobě římských věžovitých monumentů a raně středověkých berberských djedarů 2015 2018
Tomáš Janek GA UK 277215 Římská stavební terakota v oblasti Pannónskeho limitu a v sousedních nadlimitních oblastech 2015 2018
Kristina Jarošová GA UK 940617 Sídelní struktura ostrovů Chios Lesbos a přilehlých oblastí v pozdní době bronzové 2017 2020
Tomáš Janek GA UK 899918 Technologický vývoj legionárskej produkcie stavebných terakot vo Vindobone 2018 2018
Ladislav Stančo Neuron Impuls 2016 Obor společenské vědy Na hoře Oxyartově: detekce pevností a refugií z doby Alexandra Velikého ve Střední Asii 2017 2018
Peter Pavúk GA ČR 17-19746S Podél rozmezí. Východoegejská oblast a západní Anatolie v 2. tis. pr. n. l. 2017 2019
Marek Verčík PRIMUS PRIMUS/17/HUM/30 Sideros. Technologie v předklasickem Řecku 2018 2020
Miloš Roháček GA UK 250172 Metalurgie v západní Anatolii ve 2. tis. př. n. l. 2016 2018
Dominika+Johana Schmidtová+Tlustá Vnitřní soutěž FF UK Archeologie – věc veřejná: inovace výuky klasické archeologie a její přiblížení veřejnosti 2014 2015
Dominika+Johana Schmidtová+Tlustá Think Big – Nadace O2 Repliky pro Hmatovou stezku 2014 2014
Dominika+Johana Schmidtová+Tlustá Think Big – Nadace O2 Hmatem do pravěku 2014 2014
Josef Souček Vnitřní soutěž FF UK Interaktivní mapa římských kupolových staveb pro potřeby předmětů Římská archeologie" a "Řecká a římská architektura" 2015 2015
Jakub + Johana Havlík + Tlustá crowdfundingová kampaň Startovač.cz Archeologické dobrodružství v Baktrii 2015 2015
Marína Zubajová SVS Oko na krídle démona ako fenomén na etruských reliéfnych urnách 2018 2019
Jméno Příjmení Typ grantu Číslo Název projektu Od Do
Petra Tušlová Interní g. UK FF Archeologický výzkum lokality Stroyno – Jambolský region – Bulharsko 2014
Peter Pavúk rozvojové prostředky FF UK Top Discoveries of Classical Archaeology 2014
Pavel Titz rozvojové prostředky FF UK Podpora inovativní výuky předmětu „Římská archeologie" 2014
Robert Frecer GA UK 280213 Gerulata: Lampy 2013
Stanislava Kučová GA UK 1226313 Obchodní cesty a ekonomická situace v egyptské Západní poušti a ve Středomoří v pozdní době římské 2013
Anna Matys GA UK 320613 Antická řecká keramika ve sbírkách českých a moravských zámcích galeriích a muzeí 2013
Petra Tušlová GA UK 816413 Dokumentace římské keramiky z území provincií Trákie a Moesie Inferior 2013
Anna Bouzková Interní g. UK FF Antické řecké vázy ve sbírkách českých a moravských muzeí galerií a zámků 2013
Robert Frecer Interní g. UK FF Gerulata: The Lamps 2013
Stanislava Kučová Interní g. UK FF Obchodní cesty v Západní poušti a ve Středomoří v pozdní době římské 2013
Karel Kůt GA UK 623612 Římské pochodové tábory ve středních Čechách? Ověření jedné hypotézy archeologickým výzkumem 2012
Helena Tůmová Interní g. UK FF Pozdně antická Ravenna ve světle nových archeologických nálezů a studia architektonické dekorace ravennských basilik 2012
Barbora Weissová Interní g. UK FF Detekce provenience řeckých transportních amfor na území starověké Thrákie 2012
Stanislava Kučová GA UK 392011 Prospekce pozdně římských kontextů v oáze El Héz v egyptské Západní poušti 2011
Martina Jiroušková Interní g. UK FF Lokální a dálkový obchod Chersonésu Pontského v období krize sedmého a osmého století na základě nových archeologických pramenů 2011
Jan Bouzek GA ČR P405/11/0098 Řekové Thrákové a Keltové na Balkáně a střední Evropa: Emporion Pistiros 2011 2013
Petra Tušlová Interní g. UK FF Systematická povrchová prospekce v oblasti Šerabáddarji v jižním Uzbekistánu za použití nedestruktivních metod a aplikace ArcGIS 2010
Federico Gambacorta GA UK 86910 Římské stříbrné mince 5. st. n. l. a pozdně římské mince ve sbírce Univerzity Karlovy v Praze 2010 2012
Barbora Weissová GA UK 85810 Vytvoření archeologické mapy mohyl ve starověké Thrákii 2010 2012
Ladislav Stančo MŠMT/Centralizované rozvojové projekty CSM16 ArcGIS v archeologické praxi 2010
Jan Kysela GA UK 104109 Česká oppida a Středomoří 2009 2011
Veronika Krištofová Interní g. UK FF 224110 Noricko-panónske opaskové garnitúry a ich sociálne-etnický význam 2009
Ladislav Stančo Interní g. UK FF 224119 Archeologická mapa povodí Šerabáddarji: vývoj sídelní struktury starověké Baktrie 2009
Jan Bouzek GA ČR 404/08/0105 Modely akulturace na Balkáně a střední Evropa: příklad Pistiros – paralely a odlišnosti 2008 2010
Kristýna Urbanová GA UK 3071/2008 Oděv a textilní produkce v českých zemích v době římské a v době stěhování národů 2008 2010
David Lužický GA UK 3023/2008 Mince tetrarchů (v numismatické sbírce University Karlovy) 2008 2010
Iva Ondřejová Aktion 47p18 Zeit-Brücken: ArtDeco Kubismus und Antike 2007
Jan Bouzek GA AV publ. E801010701 Pistiros III: Excavations and Studies 2007
Petra Belaňová GA UK 7414/2007 Šperk v kušánské Střední Asii 2007 2009
Libor Grmela GA UK 28407 Výrobní aktivity na sídlištích starší doby římské v Čechách 2007
Jan Kostěnec GA UK 32007 Hagia Sofia v Istanbulu: stavebně historický průzkum vedlejších budov a přístaveb… 2007
Katarína Kytnarová GA UK  336/2006 Pozdně římský a byzantský vliv na raně islámské umění a  … 2007 2008
David Lužický GA UK 50307 Mince tzv. vojenských císařů (v numismatické sbírce University Karlovy) 2007
Jiří Musil GA UK  341/2006 Zhodnocení českých výzkumů v Beirutu a v Šejk-Sa´adu 2007 2008
Ladislav Stančo Interní g. UK FF 224107 Pozdně antická Baktrie ve světle dokladů materiální kultury 2007
Jan Kostěnec GA UK 359/2005 A HN Hagia Sofia v Istanbulu (analýza stavebních změn archeologická prospekce v místech bývalého patriarchátu) se studiem byzantského zdiva 2005
Jan Bouzek GA ČR 404/05/0088 Černomoří Balkán a střední Evropa: vzájemné vztahy  v 1.tisíciletí př.Kr. 2005 2007
Jan Kostěnec GA UK 469/2004 A HN Byzantská architektura v Istanbulu 2004
Ladislav Stančo GA UK 473/2004 A HN Baktrie v době Řeků Šaků a Kušánů 2004 2006
Jan Bouzek GA ČR 403/02/0200 Akulturace na Balkáně v 6.-2. století př.n.l. (Řekové Thrákové Keltové): emporion Pistiros 2002 2004
Ladislav Stančo GA UK 292/2001 A HN Vlivy helénistického umění a kultury ve Střední a Jižní Asii na základě archeologických pramenů 2001
Ladislav Stančo FRVŠ 1827 Kontinuita a diskontinuita osídlení severní Baktrie v antice 2001 2003
Jan Bouzek FRVŠ 2098 Etruské a raně římské umění
Úvod > Research > Grants