Přijímací řízení

Průběh přijímacího řízení – bakalářské studium

Vizitka Bc. studijního programu
Přijímací zkouška: jednokolová, písemná
Popis přijímací zkoušky: Písemná část (doba trvání: 120 minut)

1) orientace v geografii Středomoří – test s využitím slepé mapy (max. 10 bodů)

2) dějiny starověku – testové otázky (max. 20 bodů)

3) archeologie a kultura starověku – základní orientace v odborné terminologii, obecný přehled o antické materiální kultuře (max. 20 bodů)

4) schopnost identifikace a stylového zařazení antických uměleckých děl – testové otázky (max. 20 bodů)

5) jazykové předpoklady – porozumění odbornému textu ve dvou vybraných jazycích formou kontrolních písemných testových otázek. Volitelné jazyky: angličtina, němčina, ruština, francouzština nebo italština (max. 30 bodů)

(celkem max. 100 bodů)

 

další požadavky ke zkoušce: žádné

přípravný kurz: není

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK.

Průběh přijímacího řízení – navazující studium

Vizitka NMgr. studijního programu

Přijímací zkouška: jednokolová, ústní
Popis přijímací zkoušky: Ústní část

1) rozprava o tématu, struktuře a metodice bakalářské práce za použití PPT prezentace. Bakalářská práce se může týkat i příbuzného vědního oboru, téma není tak důležité jako její forma a způsob, jakým student přistupoval k jejímu vypracování, ke sběru dat, jak zapojil kritické myšlení do zapracování dostupných zdrojů, vyhodnocení dat atd. Student současně představí svoji motivaci k magisterskému studiu a nastíní, jakému tématu a jakým způsobem by se rád do budoucna věnoval (max. 50 bodů)

2) diskuse nad odbornou literaturou dle předloženého seznamu a zodpovězení přehledových archeologicko-historických otázek týkajících se širšího základu závěrečné práce (max. 50 bodů)

(celkem max. 100 bodů)

 

Další požadavky ke zkoušce:

Seznam odborné literatury použité při přípravě bakalářské práce (dle citační normy Ústavu pro klasickou archeologii, předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky). Student by měl prokázat odborné znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia, a to včetně znalosti oborové literatury, jak domácí, tak zahraniční.

Přípravný kurz: není

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK.
Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení