Přijímací řízení

Průběh přijímacího řízení – bakalářské studium

Přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
Popis přijímací zkoušky:Písemná část (doba trvání: 120 minut)

1) slepá mapa Středomořské oblasti (max. 10 bodů)

2) dějiny starověku – testové otázky (max. 20 bodů)

3) umění a archeologie starověku – testové otázky (max. 30 bodů)

4) vizuální paměť, prostorová představivost a pochopení vztahů mezi uměleckými díly, slovní popis předmětů (max. 20 bodů)

5) jazykové předpoklady – písemné vystihnutí podstaty krátkých odborných textů ze dvou vybraných jazyků: angličtina, němčina, ruština, francouzština nebo italština (s využitím slovníku) (max. 20 bodů)

(celkem max.: 100 bodů)

 

další požadavky ke zkoušce: žádné

přípravný kurz: není

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách příjmacího řízení FF UK.

Průběh přijímacího řízení – navazující studium

Přijímací zkouška: jednokolová, ústní

Popis přijímací zkoušky:

Ústní část

1) rozprava o tématu, struktuře a metodice bakalářské práce a výhledy k tématu magisterské práce za použití PPT prezentace (max. 50 bodů)

2) diskuze nad odbornou literaturou z předloženého seznamu a přehledové archeologicko-historické otázky k širšímu základu dle plánovaných závěrečných prací (max. 50 bodů)

 

Další požadavky ke zkoušce:

Seznam odborné literatury použité při přípravě bakalářské práce (dle citační normy ÚKARu, předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky). Uchazeč o navazující magisterské studium představí během přijímacího řízení teze bakalářské práce a seznámí přijímací komisi s výhledem tématu pro práci diplomovou. Prokáže zároveň znalosti domácí i zahraniční literatury s přihlédnutím ke zvolenému tématu bakalářské a diplomové práce a rovněž odborné znalosti oborové na úrovni absolventa bakalářského studia.

Přípravný kurz: není

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách příjmacího řízení FF UK.
Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení