Základní Informace k rozvrhu na ZS 2021-2022

Rozvrh + informace ZS 2021-2022

Pro všechny ročníky

 • až na výjimky budou přednášky probíhat prezentačně (dle současných nařízení) v Celetné 20, 3. patro, učebna 343 (ta naše klasická!)
 • ty výjimky jsou anglické přednášky: Current Issues in Archaeology a Narratives about Late Bronze Age Aegean: Iconography and the Burial Practices, které budou distančně via MS Teams/Zoom
 • Letos pojedeme paralelně dvě různé akreditace, je velmi důležité, abyste si zapisovali jen ten kód předmětu, který máte na svém studijním plánu, ve své akreditaci – Karolince, viz: https://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/. Vždy si zkontroluje, zda sedí kód i počet kreditů, které máte za předmět získat. Do podobného názvu předmětu s jiným kódem/kredity se nezapisujte!!! Pokud je přednášky vypsaná pod více kódy, zapisujte si vždy ten svůj!
 • V rozvrhu obecně platí že tlustě jsou Mgr přednášky, klasicky Bc přednášky, 1 jsou prváci bc, 1-3 prvácí až třeťáci bc, 1-5 studenti bc a mgr
 • Přednášku Narratives about Late Bronze Age Aegean: Iconography and the Burial Practices (externista – Filip Franković) je možné si zapsat jako Archeologii Řecka II (AKA500078) – pro v roce 2020 dojíždějící akreditaci, Jako PVP přednášku Mgr. studia pro nově nastupující (akreditace 2021, kód AKA500126), nebo jako výběrovou přednášku pro Bc studenty, pod stejným kódem AKA500126. Tuto přednášku nabízíme i pro program 4EU a počet míst je omezen, máte-li zájem, se zápisem neváhejte.
 • Musil bude z důvodu nemoci v přednáškách v ZS zastoupen, případně jeho přednášky budou přesunuty do LS. V případě nutnosti se na něho obracejte přes jeho emailovou adresu.
 • Current Issues in Archaeology získaly nový kód a do budoucna mají již jen anglickou verzi názvu. Pokud to máte někdo odchozeno pod starými kódy, máte možnost si to opět zapsat…

Pro Bc studenty – 1. ročník

 • Studium máte rozdělené na Povinné oborové předměty (PP) a Povinně volitelné předměty (PVP)
 • PP jsou vyučovány na našem ústavu a obecně platí, že každá přednáška bude vyučována 2× během 3 let bakalářského studia, ty zcela základní, jako Úvod do klasické archeologie, Proseminář, Archeologická cvičení I a II, Dějiny starověku (na UŘLS) a Current Issues in Archaeology jsou vyučovány každý rok. Tedy, pokud se vám nebudou jeden rok hodit do rozvrhu, můžete je absolvovat příští rok. Plán je doporučený (a bylo by dobré ho dle doporučení následovat, neboť je vystaven tak, aby to na sebe vše navazovalo), ale pokud nějakou přednášku absolvujete v jiném roce, vůbec nic se nestane – je třeba odchodit (a udělat zkoušky) ze všech předmětů do konce 3. ročníku – to je hlavní cíl, na pořadí se ve finále nikdo koukat nebude.
 • PVP 1 jsou klasické jazyky a je třeba, abyste během studia složili zk z latiny či řečtiny. Latina je zajišťována jazykovým ústavem (viz jejich web), řečtina je vyučována pro nás každý semestr ve čtvrtky ráno. Jazykové centrum pro vás připravilo sérii přípravných kurzů, které ale nejsou podmínkou ke zkoušce a kdo máte znalosti, můžete jít rovnou na zk.
 • PVP 2 jsou Kurzy širší specializace, které si samy vybíráte z většího balíku. Většinou jsou zajištěny jinými ústavy než naším a ač se vám ty hlavní budeme snažit dát do rozvrhu po domluvě s externím pracovištěm tak, aby se vám nekryly s PP, bude zejména na vás vyhledat si v SISu jsou-li letos učeny a kde. Zde se hodí zmínit, že náš ústav má předponu kódu předmětu AKA1…pro bc a AKA5 pro mgr, pokud tam uvidíte něco jiného, je třeba hledat v rozvrhu na jiném ústavu – AGL je Ústav řeckých a latinských studií, ARL = Ústav filosofie a religionistiky, APA = Ústav pro archeologii atd. S tím souvisí i změna třídy, tedy, vždy se dívejte do SISu, abyste věděli, kde hodina probíhá!!! Většinou to bude Celetná 20, ale může to být i hlavní budovo na Nám. J. Palacha.
 • Dodatečně máte předměty společného základu FF UK, to jde zcela mimo náš ústav, a volitelné přednášky, kde máte zcela volnou ruku a můžete odchodit cokoliv z FF UK.
 • Zpět k aktuálnímu rozvrhu – pro vás jsou v přiloženém rozvrhu aktuální přednášky s číslem 1 či 1-3/1-5 před přednáškou. Narratives about Late Bronze Age Aegean (AKA500126) si můžete zapsat jako výběrovku, neboť ta se již nebude opakovat.
 • V harmonogramu akad. roku občas dochází k přehození nějaké přednášky do jiného semestru či roku (než je ve studijním plánu), snažíme se vám to vždy dát vědět dopředu, ne vždy o tom sami víme (pokud to je pod jiným ústavem)
 • Letošní změna, místo předmětu Egejská archeologie + Seminář k egejské archeologii, budete mít v prvním ročníku ZS Helenismus (AKA100095) + v LS Seminář k helénismu (AKA100115), na Egejskou archeologii dojde až v druhém roce. Prosím všechny z prvního ročníku, aby si teď helenismus zapsali.
 • Archeologická cvičení I jsou praktická cvičení s archeologickým materiálem a budou probíhat blokově,
 • Dějiny starověku (AKA100103) doporučujeme zapsat si hned letos
 • Úvod do uměnovědných metod bude vyučován až za rok
 • Exkurze a terénní praxe – můžete si rovnou zapsat, uvidíme, jak se vše bude vyvíjet. Zde se také hodí upozornit, že cokoliv si zapíšete musíte splnit do konce bc studia, nikoliv do konce prvního/druhého roku studia. Pokud tedy nakonec na praxi letos nepojedeme, přehoupne se vám v SISu do příštího roku, kdy si ji splníte a bude vám zapsána.

Pro Bc studenty – 3. ročník

 • Římské provincie byly přesunuty na LS 2021-22, kde budou vyučovány paralelně se seminářem.
 • Přednáška Římská archeologie (AKA100101) prochází transformací do nové akreditace, kde její první část bude spojena s Etrusky a Italiky. Vzhledem k indispozici doc. Musila v ZS začneme již letos s její novou formou a dojde již teď k propojení s Etrusky a Italiky (AKA100086). Co to pro vás reálně znamená – Zapište si jak Římskou archeologii, tak Etrusky a Italiky. Jak uvidíte, Etruskové nejsou v rozvrhu – to je zcela záměrně, neb jsou schovaní pod Římskou archeologií (ale v SISu jsou stále dostupní k zápisu). Reálně pak odchodíte Římskou archeologii, která se bude ve své první části více zaměřovat na dobu před-římskou, v druhé pak na římskou republiku. Na konci semestru budete skládat dvě zk, ze dvou částí přednášky, a tím získáte známku za Etrusky a Italiky a posléze i za Římskou archeologii (která je celoroční, tedy tam pak bude ještě následovat druhý semestr římského císařství v LS). Možná to vypadá krkolomně, ale není – zapište si obě přednášky, odchoďte Římskou archeologii a dostavte se na dvě zkoušky na konci semestru. Obě části bude zajišťovat, zkoušet a zapisovat J. Kysela.
 • V LS bude dle nové akreditace Seminář k helenismu (AKA100115). Pro vás není povinný, ale můžete si ho dát jako výběrovku…to zatím není aktuální, ale třeba se to bude hodit jako info při vašem dalším plánování.
 • Přednáška Mythologies and religions of the ancient world / Mytologie a náboženství antického světa (AKA100090) je zastoupena přednáškou Řecké náboženství I (ARL100109), které učí doc. Chlup. Zapisujte si pod kódem AKA100090!

Pro Mgr Studenty – 1. ročník (nová akreditace)

 • Pro vás platí skupina Povinných oborových předmětů (PP) a série Povinně volitelných předmětů (PVP) 1-5.
 • PP: Diplomový seminář budete mít až ve 2. ročníku; Dějiny archeologického myšlení jsou vyučovány na Ústavu pro archeologii a budou vypsány v LS 2021/2022 jako Teorie a metodologie v archeologii (nicméně, pro nás účel pod našim názvem a kódem AKA500066); Current Issues in Archaeology IIIjsou tento semestr, IV bude v LS; Účast na projektové činnosti, Terénní praxe a Exkurze jsou předměty, které nemají fixní týdenní výuku a budou řešeny buď individuálně či plošně.
 • PVP1 jsou specializační přednášky. Vybíráte si dle svého zájmu z nabídnutých přednášek, které se každý rok mění, tak, abyste splnili 40 kreditů za studium – tj. 8 přednášek za 4 semestry (tedy 2 přednášky za semestr).
  • ZS: Limes romanus (AKA500041); Narratives about Late Bronze Age Aegean: Iconography and the Burial Practices (AKA500126).
  • LS 2021-2022 bude vypsána Archaeologie střední Asie a Iránu; Archeologie Itálie (přesné téma bude upřesněno); Antická Iónie.
 • PVP2 jsou semináře k daným přednáškám/na míru specializacím jednotlivých vyučujících. Je třeba absolvovat 2 za celé studium (ideálně alespoň jeden sem. s vašim školitelem)
  • ZS: nebudou vypsány
  • LS: Seminář ke střední Asii; Seminář k archeologii Řecka
 • PVP3 je velký balík přednášek většinou na jiných katedrách, lze si vybrat dle zájmu (ZS: např. Řecké náboženství, Biologická antropologie pravěku, Latinská epigrafika, Antické tradice v architektuře…je třeba samostatně hledat v SISu dle návrhu ve studijním plánu)
 • PVP4 je třeba vybrat si z jednoho klasického jazyka viz info k bakalářskému studiu 1. ročník
 • PVP5 zkouška z jednoho vybraného cizího jazyka
 • Pro studenty, kteří nemají klasickou archeologii vystudovanou v Bc studiu, doporučujeme absolvovat některé kurzy bakalářské jako výběrové přednášky. V ZS zejména Úvod do klasické archeologie a Helenismus.

 Pro Mgr Studenty – 2. a další nekončící ročníky (aka původní akreditace)

 • pro vás platí tučně zvýrazněné přednášky
 • Pod Archeologií Řecka II (AKA500078) je přednáška Narratives about Late Bronze Age Aegean: Iconography and the Burial Practices (Franković). Zapisujte si to proto pod tímto kódem!
 • Rádi vás uvidíme na aktuálních otázkách!
 • Pro info, v LS vás čeká:
  • Archeologie Itálie II (AKA500076)
  • Archaeologie střední Asie a Iránu (AKA500081)
  • Seminář ke střední Asii
  • Seminář k archeologii Řecka
Úvod > Nástěnka > Základní Informace k rozvrhu na ZS 2021-2022