Vstup studentů do budov FF UK

Do středy 26. 5. bude pro vstup do budov FF UK platit stávající nařízení – studenti se při vstupu budou prokazovat testem (PCR, antigenní), který není starší než 7 dní.

Od čtvrtka 27. 5. pak budou platit následující pravidla:

Do budov fakulty mohou vstoupit jen studenti, kteří splňují jednu z následujících čtyř možností:

  1. nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží se při vstupu negativním výsledkem RT-PCR nebo antigenního testu, který byl v posledních7 dnech proveden v rámci testovacích kapacitUniverzity Karlovy;
  2. nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží se při vstupu negativním výsledkem RT-PCR nebo antigenního testu, který byl v posledních 72 hodináchproveden jakýmkoliv poskytovatelem zdravotních služeb;
  3. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula již doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní a odevzdají příslušné čestné prohlášení;
  4. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkováníproti onemocnění COVID-19, přičemž od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů a odevzdají příslušné čestné prohlášení.

Testování v rámci Univerzity Karlovy (platnost 7 dnů) je možné na Albertově v odběrovém centru UK ve Studničkově ulici. Testování je možné pouze po předchozí rezervaci. Rezervaci je možné vytvořit skrze rezervační systém na stránce https://testovani.cuni.cz/. Po provedení rezervace si, prosím, vyplňte a vytiskněte toto potvrzení. Pokud nemáte možnost tisku, potvrzení bude možné vyplnit i fyzicky v testovacím centru před samotným testem. Pro účely rezervace a potvrzení se číslem zaměstnance rozumí číslo průkazu ISIC. Odběrové centrum na Albertově bude v provozu denně, v pracovní dny 7.00 – 17.00 a o víkendech 9.00 – 16.00.

Testování mimo Univerzitu Karlovu (platnost 72 hodin) lze provést na kterémkoliv veřejném testovacím místě

Změna se týká pouze testování studentů – u zaměstnanců zůstává v platnosti sedmidenní lhůta pro oba typy testů.

Uchazeči o studium, kteří se budou účastnit prezenčního přijímacího řízení, jsou povinni se prokázat testem, který potvrdí negativní výsledek. Antigenní či PCR test také nesmí být starší než 7 dní.

 

 

Úvod > Nástěnka > Vstup studentů do budov FF UK