Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Financování - projekt v Uzbekistánu

Od počátku byl projekt financován především z prostředků Grantové agentury University Karlovy, příležitostně také z jiných zdrojů.

FRVŠ č. 1383/2000: Gandhárské umění v českých sbírkách

GA UK č. 292/2001-2003/A-HN/FF: Vlivy helénistického umění v Asii na základě archeologických pramenů.

FRVŠ č. 1827/2004: Kontinuita a diskontinuita osídlení severní Baktrie v antice

GA UK č. 473/2004-2006: Baktrie v době Řeků, Šaků a Kušánů

Interní grant FF UK v Praze, 2007: Hmotná kultura Baktrie v pozdní antice

GA UK č. 7414/2007-2009: Šperk kušánské Střední Asie.

Projekt specifického výzkumu FF UK v Praze, 2009: Archeologická mapa povodí Šerabáddarji: vývoj sídelní struktury starověké Baktrie

Interní grant FF UK v Praze, 2010, Systematická povrchová prospekce v oblasti Šerabáddarji v jižním Uzbekistánu za použití nedestruktivních metod a aplikace ArcGIS

Projektové účelové stipendium FF UK v Praze, 2011: Vyhodnocení nedestruktivních archeologických postupů v příkladu jižního Uzbekistánu

V roce 2015 byl projekt financován částečně z POST-DOCtorského projektu FF UK, částečně DAFA v Kábulu a také prostřednictvím CROWDFUNDINGU.

V roce 2016 byl projekt financován z dvou projektů: GAUK č. 250227/ 2016-2017: Dynamika historického osídlení stepního pásma v podhůří Kugitang (jižní Uzbekistán) a Vnitřní grant FF UK (2016-2017): Skalní rytiny v Surchandarijské oblasti (jižní Uzbekistán); řešený v rámci projektu FF UK "Místa střetávání: Strategické regiony mezi Evropou, Severní Afrikou a Asií ".

Filozofická fakulta UK v Praze pravidelně poskytovala a stále poskytuje studentům, participujícím na výzkumu, účelová stipendia na uhrazení cestovních nákladů. Firma FOTOŠKODA nás laskavě vybavovala „klasickým“ fotografickým materiálem v letech 2002-2004.

Společnost Eriell nám pro sezónu 2006 poskytla terénní vůz UAZ s řidičem Ekramem a mnohou jinou organizačně-logistickou pomoc, financovala také vydání ruské verze naší jubilejní brožurky. Pro výkopovou sezónu 2014 opět poskytla terénní vůz, tentokrát TOYOTA HILUX s řidičem Džalálem, v sezóně 2015 mikrobus TOYOTA HIACE s řidičem Arturem, v roce 2016 stejný mikrobus s řidičem Muradem a Izattem řízenou terénní MITSUBISCHI L200.

Všem organizacím, které nás podporovaly, velice děkujeme!