Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Morava a Dolní Rakousko

Římskoprovinciální spony doby římské na Moravě a v Dolním Rakousku

Projekt „Římskoprovinciální spony doby římské na Moravě a v Dolním Rakousku“ byl řešen v roce 2002 za finanční podpory Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT-grant č. 2561/2002. Na jeho řešení se podílel PhDr. Jiří Musil PhD., jako vedoucí semináře pro římsko-provinciální archeologii a Mgr. Petr Kubín, interní aspirant ÚKAR FF UK a archeolog Regionálního muzea v Mikulově.

Spony byly jedním z mnoha druhů výrobků římskoprovinciálních dílen, které se různým způsobem dostaly do barbarika. Protože jde o předměty, které rychle podléhaly módním změnám, přispívají k přesnějšímu chronologickému členění hmotné kultury germánského obyvatelstva a jsou samozřejmě i indikátorem vztahů s římskými provinciemi. Cílem projektu proto bylo shromáždění pokud možno všech spon, jejich typologická a chronologická analýza a charakteristika jejich úlohy v rámci germánské kultury.

Prvním a nezbytným krokem, který by umožnil jejich zpracování, bylo vytvoření katalogu. Ten je členěn podle jednotlivých typů spon. V rámci každého typu jsou zvlášť shrnuty nálezy moravské a dolnorakouské.

Při samotném zpracování spon byly zvlášť pojednány spony z germánských lokalit a ojedinělé nálezy a zvlášť ty, které pochází z kontextů spojených s pobytem Římanů.

Bohužel převážná většina nálezů pochází z povrchových sběrů, což výrazným způsobem limituje vypovídací možnosti celého souboru. Typologický rozbor ukázal, že v souboru je zastoupena široká škála typů a variant. Spony západní provenience jsou přítomny spíše ojedinělými kusy (typ Almgren 19, Alesia, Aucissa, Langton Down, mladší deriváty Auciss Riha 5.6, 5.7, 5.12). Největší množství nálezů představují spony výrazně členěné podunajské provenience, zejména pak varianta Almgren 68 a také spony kolínkovité. Zajímavé příklady nalezneme mezi sponami s emailem na lučíku a sponami destičkovitými produkovanými porýnskými dílnami.

Při srovnání typů spon pocházejících ze sídlištního a hrobového prostředí bylo zjištěno, že mezi sponami ze sídlišť je zastoupena větší škála římskoprovinciálních spon. Ty, které v hrobech nalezeny nebyly však čítají v průměru 1-2 exempláře.

Dalším významným zjištěním je, že narozdíl od 1. stol. se ve 2. stol. římskoprovinciální spony prakticky přestávají ukládat do germánských hrobů.

Výstupem projektu byla diplomová práce Petra Kubína, která byla již úspěšně obhájena. Dílčí zjištění byla též prezentována na kolokviu „Šperk a jeho proměny v průběhu staletí“ uskutečněném v Národním Muzeu v Praze ve dnech 3.-4. března 2003. Tento příspěvek bude publikován ve sborníku z tohoto kolokvia.

Literatura:

  • Kubín, P. 2002: Římskoprovinciální spony starší doby římské z Moravy a naddunajské části Dolního Rakouska. Nepublikovaná diplomová práce UK FF, Praha.
  • Kubín, P. v tisku: Provinzialrömische Fibeln als Bestandteil der germanischen Grabausstatung, Sborník Národního Muzea.

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality